คณะกรรมการบริหาร

ผศ.ดร.อัจฉราพรรณ ตั้งจาตุรโสภณ
คณบดีคณบริหารธุรกิจ
อาจารย์อังควิภา แนวจำปา
รองคณบดีฝ่านแผนและประกันคุณภาพ
อาจารย์พิชญา วรรณพงศ์เจริญ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ดร.สุขุมาล เกิดนอก
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ดร.วันเกษม สัตยานุชิต
หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
อ. ธมนวรรณ ป้อมสนาม
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
อ. สุทธิภาษน์ พงศ์เจริญวานิช
หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อ. วรญา โรจนาปภาพร
หัวหน้าสาขาวิชา
การตลาด
อ. ภมรย์ สกุลเลิศวัฒนา
หัวหน้าสาขา
วิชาการจัดการ
อ. กิตติพงษ์ จันถาวร
หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
อ. โชคดี คู่ทวีกุล
หัวหน้าสาขาวิชาการท่อง
เที่ยวและการโรงแรม
อ. ศศิวิมล เปียหมื่นไวย์
หัวหน้าสาขาการจัดการ
โลจีสติกส์และโซ่อุปทาน