วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023

คณะกรรมการบริหาร

ดร.อธิต ทิวะศะศิธร์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ดร.วรญา โรจนาปภาพร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้
อ.บัลลังก์ จงวัฒนานุกูล
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
ดร.สุขุมาล เกิดนอก
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ดร.วรญา โรจนาปภาพร
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ดร.วันเกษม สัตยานุชิต
หัวหน้าสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ดร. ธาริณี อังค์ยศ
หัวหน้าสาขาวิชา
การบัญชี
อ. สุทธิภาษน์ พงศ์เจริญวานิช
หัวหน้าสาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร
อ. วราพร โภชน์เกาะ
หัวหน้าสาขาวิชา
การตลาด
อ. ภมรย์ สกุลเลิศวัฒนา
หัวหน้าสาขาวิชา
การจัดการ
ดร.ชุติญาภัค วาฤทธิ์
หัวหน้าสาขาวิชา
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
อ.กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย
หัวหน้าสาขาวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว