วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023

บัญชี

ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาโดยสังเขป

      หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา มุ่งสร้างนักบัญชีที่มีความรู้ด้านบัญชี มีทักษะในวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบวิชาชีพบัญชี และยังสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายอาชีพทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนนอกจากนี้ยังเป็นวิชาที่จะเปิดเสรีประชาคมอาเซียนจึงทำให้ได้รับความสนใจและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ส่งผลให้บัณฑิตได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการต่าง ๆ 

จุดเด่นสาขา

1) เป็นหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพให้การรับรอง
2) เป็นหลักสูตรที่สามารถรองรับกับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
3) เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย และการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายทำให้ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ
4) มีอาชีพรองรับเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

120 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา

3.5 – 4 ปี

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

ผู้ทำบัญชีในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน หรืองานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่การเงิน รวมทั้ง เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ เข่น ผู้ทำบัญชีอิสระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน เจ้าของธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี