ระบบติดตามผลงานการวิจัย

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายในสถาบัน

แบบจำลองเชิงสาเตุของภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปต่อศักยภาพด้านนวัตกรรม : การมุ่งเน้นการเรียนรู้พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมเป็นตัวแปรเชื่อมโยง มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

อ.ดร. สุมุมาล เกิดนอก

  • งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนภายในสถาบัน

90,825

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน

การพัฒนารูปแบบการจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อเข้าสู่โรงพยาบาลรัฐ จังหวัดนครราชสีมา

สกว.

อ. ภรมย์ สกุลเลิศวัฒนา

อ. พิชญา วรรณพงศ์เจริญ

  • งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนภายนอกสถาบัน
  • 76,800