วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023
หลักสูตร
ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาโดยสังเขป
   เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัยโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการเป็นสาขาวิชาที่มีความต้องการกำลังแรงงานสูงตามการพัฒนาประเทศ ภายใต้แผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรมุ่งผลิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ให้สามารถการวิเคราะห์ การวางแผน แก้ปัญหา ในกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจได้ และสามารถนำศาสตร์อื่นมาบูรณาการ เพื่อต่อยอดทางความรู้ และนำไปพัฒนาตนเองและปฏิบัติงานได้
จุดเด่นสาขา
 • 1.เป็นหลักสูตรทันสมัย มีความต้องการด้านกำลังแรงงานด้านโลจิสติกส์สูง
 • 2.เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การจัดการโลจิสติกส์ทุกด้าน ทั้งด้านคลังสินค้าและการขนส่ง
 • 3.เป็นหลักสูตรที่ได้รับสนับสนุนการสนับสนุนจากรัฐบาลการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 30%
 • 4.เน้นการพัฒนาผู้เรียน ในการฝึกฝนทักษะในการแก้ไขปัญหาและการบูรณาการทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
120 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรต่อเนื่อง(เทียบโอน) 2 ปี หลักสูตรปกติ 3 ปี
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
นักวิชาการขนส่ง /ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ธุรกิจนำเข้าส่งออก /นักวิเคราะห์งานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน /นักวิจัยและพัฒนาด้านโลจิสติกส์/ครู- อาจารย์ของสถาบันการศึกษา/นักวิชาการด้านโลจิสติกส์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน/พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าและกระจายสินค้า ทางบก ทางทะเล ทางอากาศ/พนักงานหรือเจ้าหน้าที่การค้าระหว่างประเทศ/พนักงานหรือเจ้าหน้าที่คลังสินค้า/พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมวัตถุดิบ/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/พนักงานหรือเจ้าหน้าที่โซ่อุปทาน/โลจิสติกส์/พนักงานหรือเจ้าหน้าที่นำเข้า/ส่งออก
คณาจารย์
  อาจารย์ ดร.วันเกษม สัตยานุชิต    
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
อาจารย์วรายุ ศิรินนท์
อาจารย์ศศิวิมล เปียหมื่นไวย์
อาจารย์ชัดชฎาภรณ์จอมโคกกรวด