วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023

สาขาการตลาด

ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาโดยสังเขป

      มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตทางการตลาดที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการตลาดมุ่งสู่ความทันสมัย ความเป็นสากล สอดรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงในภาวะปัจจุบันและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ไปใช้ในการประกอบอาชีพ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ       

จุดเด่นสาขา

1) เน้นการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีควบคู่กับการลงมือปฏิบัติจริง

2)นักศึกษามีทักษะและเชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์

3)ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม และส่งเสริมการประกวดแข่งขันทักษะทางด้านการตลาด

4)ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยการลงพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคตได้

5)มีอาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและคณาจารย์ในหลักสูตรมีประสบการณ์ด้านการสอนมากกว่า 10 ปี

 

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

126 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา

3 – 4 ปี

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

      – นักการตลาดดิจิทัล , นักวิจัยตลาด , ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ , 

      นักสื่อสารทางด้านการตลาด , ที่ปรึกษาทางด้านการตลาด , นักวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาด , นักการตลาดระหว่างประเทศ , ธุรกิจส่วนตัว , พนักงานภาครัฐ/เอกชน

สาขาวิชาการตลาด

หัวหน้าสาขาวิชา
การตลาด