วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023

สาขาการเงินและการลงทุน

ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาโดยสังเขป

      สาขาวิชาจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจศาสตร์ด้านการเงินและการลงทุน นำความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการบริหารเงินขององค์กรธุรกิจ ตลอดถึงการเป็นนักลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน ไม่ว่าลงทุนด้วยตนเองหรือเป็นผู้แนะนำการลงทุน       

จุดเด่นสาขา

1) สาขาวิชาจัดกลุ่มวิชาให้สอดคล้องกับสายอาชีพมากยิ่งขึ้น เช่น ถ้าต้องการทำงานในสถาบันการเงินให้เลือกกลุ่มวิชาสถาบัน หรือถ้าต้องการเป็นนักลงทุนให้เลือกกลุ่มวิชาวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น

2) สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

126 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา

3.5 – 4 ปี

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

      พนักงานฝ่ายการเงิน พนักงานสถาบันการเงิน ผู้ติดต่อผู้ลงทุน นักลงทุนอิสระ เจ้าหน้าที่

สินเชื่อ 

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน