วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023

สาขาวิชาการจัดการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาโดยสังเขป

          มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการและผู้บริหารรุ่นใหม่ จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ปรัชญา “จริยธรรม นำปัญญา เน้นวิชาการ ประยุกต์ใช้ความรู้คู่คุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม” 

โดยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการบริหารการจัดการ มุ่งสู่ความ

ทันสมัย ความเป็นสากลสอดรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงในภาวะปัจจุบัน และความต้องการ

ของตลาดแรงงาน โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้คู่คุณธรรม ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ผู้ประ

กอบการรุ่นใหม่ และมีจิตสาธารณะส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม อันก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ

จุดเด่นสาขา

1)เน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎี กับการลงมือภาคปฏฺิบัติได้จริง
2)นักศึกษาสามารถนำทักษะไปต่อยอดธุรกิจที่บ้านได้
3)นักศึกษาเรียนจบแล้ว มีงานรองรับในหลากหลายอาชีพ
4)เน้นพัฒนาทักษะผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

120 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา

3.5 – 4 ปี

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

– ด้านการเป็นพนักงานในหน่วยงานและองค์กรด้านการค้าธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน
– ด้านงานบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม
– ด้านการช่วยวางระบบการบริหารการจัดการองค์กร/ สถานประกอบการ
– ด้านผู้ช่วยนักวิจัยตามสถาบันต่างๆ
– ด้านการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
– ด้านงานฝ่ายธุรการ/หัวหน้างานสารบรรณ
– ประกอบธุรกิจส่วนตัว

สาขาวิชาการจัดการ

 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ