สาขาวิชาโลจิสติกส์

สาขาวิชาโลจิสติกส์

หัวหน้าสาขาวิชาโลจิสติกส์

พัชราวไล แก้วปลั่ง

อาจารย์สิริวดี ไทยสมัคร

ว่าที่ร้อยตรีนุกูล ชูแก้ว

อาจารย์ชลธิชา ธรรมชาติ

อาจารย์กัลยากร สุทธิพงศ์

อาจารธิดารัตน์ ศรีจันทร์