วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023

สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาโดยสังเขป

     

“ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์คู่จริยธรรมเลิศล้ำจิตบริการ”

          มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์วิชาการและวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการสื่อสาร มีจิตอาสาในการให้บริการ  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะในการแก้ไขปัญหา มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรู้ทางวิชาการและมีทักษะทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเป็นพลเมืองที่มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและความเป็นสากลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันในระดับอุดมศึกษา และหน่วยงานทางด้านอุตสาหกกรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  สามารถใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ตลอดจนบูรณาการความรู้เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์  แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้สอดรับกับปรัชญามหาวิทยาลัย ที่ว่า “จริยธรรม นำปัญญา” ให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งให้บัณฑิตเป็นคนดี มีความขยัน มีความซื่อสัตย์ ดำรงตนอยู่ในความประหยัด มีความอดทน มีความรับผิดชอบ การจัดการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจึงเป็นการจัดการศึกษาด้านการให้ความรู้ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

จุดเด่นสาขา

           1) เป็นการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

           2) เป็นพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ          

           3) เป็นหลักสูตรที่พัฒนาให้ผู้เรียน มีความสามารถในการสื่อสารได้ในระดับสากล

           4)  เป็นหลักสูตรที่พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นคว้า ทำวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

           5) เป็นหลักสูตรที่สามารถพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาชีพ การมีทักษะทางสังคม ความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม ในสำนึกของศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม

           6) เป็นหลักสูตรที่สามารถพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการใช้ชีวิตในสังคมและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

126 หน่วยกิต

(สามารถสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ทั่วไปได้ 100 % ตามมาตรฐานเกณฑ์กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

ระยะเวลาการศึกษา

โดยรวม 2– 4 ปี

          (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในระดับ ปวส. หรือเที่ยบเท่า สามารถเรียนจบได้ภายใน 1-2 ปี)

          (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในระดับ ม.6, ปวช. หรือเที่ยบเท่า สามารถเรียนจบได้ภายใน 3-4 ปี)

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 

          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry)

       1)  ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น บริษัทนำเที่ยว ธุรกิจการบิน ธุรกิจที่พักอาศัย  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้า บริษัทรับจัดการประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติ เป็นต้น โดยผู้จบการศึกษาสามารถเลือกตำแหน่งงานในธุรกิจเหล่านั้นได้ เช่น งานต้อนรับ ลูกค้าสัมพันธ์  งานการตลาด งานประชาสัมพันธ์ งานฝึกอบรม งานจัดเลี้ยง หรือในส่วนของงานการติดต่อสื่อสาร การเป็นมัคคุเทศก์ งานฝ่ายบุคคล และการเป็นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการขนาดเล็ก ขนาดกลางทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

       2)  องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอนโยบาย กำกับ ดูแล วางแผน อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการตลาดการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา องค์กรส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ วารสารด้านการท่องเที่ยว หรือการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยผู้จบการศึกษาสามารถเลือกตำแหน่งงานในองค์กรเหล่านั้นได้ เช่น ครู อาจารย์ นักวิชาการ  นักวิจัย นักสื่อความหมาย  เป็นต้น

 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว