วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28, 2024

อ.วันเกษม

อาจารย์ ดร.วันเกษม  สัตยานุชิต
ประวัติการศึกษา
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.). (สาขาวิชาการเมือง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง; 2559
  • Master of Commerce. Indira Gandhi National Open University, INDIA; 2551
  • Postgraduate Diploma in International Business Operations. Indira Gandhi National Open University, INDIA; 2550
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.). (ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง; 2562
  • Bachelor of Art (Advertising and Sale Promotion Management), Panjab University, INDIA; 2548
ข้อมูลการติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจ ห้อง 4306  อาคารขวัญทอง
เบอร์ติดต่อ :   044-009711 ต่อ 219

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

ตำแหน่งบริหาร

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ความเชี่ยวชาญ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ, การส่งออก-การนำเข้า, การค้าปลีกสมัยใหม่, การจัดการโลจิสติกส์และ
    โซ่อุปทาน
  • แผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ, การจัดการเชิงกลยุทธ์, เทคนิคการเจรจาต่อรอง
  • การโฆษณา, การสื่อสารการตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดงาน Event, การขาย
ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ

Sattayanuchit, W., Thaisamak, S., Varith, C., Juntaworn, K. (2021). The Customer Satisfaction           towards Online Food Delivery Services during the COVID-19 Pandemic in Nakhon     Ratchasima Province. The proceeding of 4th International Conference on Business,      Informatics, and Management. King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang           Business School: Bangkok.

Nilkhamheng, R., Sattayanuchit, W.,  Pansukkum, S. (2020). The Concept of Using the Local      Identity for Tourism Promotion in Nakhon Ratchasima Province (Khorat), Thailand. The proceeding of 2nd China-ASEAN International Conference 2020 and The 2nd International             Conference on Tourism, Business, & Social Sciences 2020. pp. 758-775. Bangkok: Dhurakij           Pundit University.

Pansukkum, S., Nilgumhaeng, R., Sattayanuchit, W. (2020). The Relationship between Cultural                    Tourism Sites Information and the Young Tourists’ Intention to Visit in Southern United           States. The proceeding of 5th TICC International Conference” titled “Multidisciplinary       Research Towards a Sustainable Society.” pp. 321-338. Khon Kaen: Khon Kaen University         International College.

Sirinon, W., Sattayanuchit, W., Pearmunwai, S., Thaisamak, S. (2020). The Comparative Study of           Attitude among Entrepreneurs in Vongchavalitkul University Business Incubator Project         towards Logistics Management. The proceeding of 3rd National and International           Conference on Business, Informatics, and Management. pp. 58-67. Bangkok: King Mongkut’s        Institute of Technology Ladkrabang Business School.

ศรีนวล อินผึ้ง, ทนงศักดิ์ เหมือนเตย, วันเกษม สัตยานุชิต (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกัน       ชีวิตของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์. การประชุมวิชาการระดับชาติ    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปี พ.ศ. 2563. หน้า 85-97. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.

Sattayanuchit, W., Pathompongpairoj, R., Vongchavalitkul, B., Vongchavalitkul, S. (2019) Factors      Affecting Employee Turnover Intentions of a Pharmaceutical Company in Ayutthaya        Province. APHEIT International Journal 8(1), pp. 61-81.

อลงกต ยะไวทย์, ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล, วันเกษม สัตยานุชิต, ณภัทธิรา มุ่งธนวรกุล และ อัจฉรา ปัทมวิภาค   (2562). การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานใน      สภาพจริง. สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ          วิจัย (สกว.).

วันเกษม สัตยานุชิต, ศศิธร พิมานสกุลวัฒน์ (2561).  ผ้าหางกระรอก (HANG KRAROK FABRICS). สารานุกรม   โคราชศึกษา 1 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, หน้า 75-84. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.

Sattayanuchit, W., Tangjaturasopon, A., Lamphongnuar, W., Narathip Chutiwong, N. (2018)   Study of Behavioral Relationship in Using Services  at Spa in Mueang District,      Nakhonratchasima Province. The proceedings of 2nd National and International Research       Conference 2018. pp.275-286. : Buriram: Buriram Rajabhat University.