วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาโดยสังเขป

              ผลิตบัณฑิตมืออาชีพที่มีสมรรถนะด้านการประกอบการพาณิชย์รองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจดิจิทัล ต่อยอดธุรกิจอย่างชาญฉลาดด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจลที่สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน

 

จุดเด่นสาขา

1) มุ่งเน้นทักษะการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) จบ ครบทุกประเด็นการทำธุรกิจออนไลน์ 

2) ฝึกปฏิบัติจริงทั้งในห้อง Lab และผ่านมือถือ ในการสร้างเว็บไซต์หน้าร้านออนไลน์ การใช้เครื่องมือดิจิทัลสนับสนุนการตลาดและการบริหาร ฝึกออกแบบและสร้างงานกราฟิกแบบมืออาชีพด้วยโปรแกรมดิจิทัล เช่น Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CANVA รู้&เข้าใจกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจออนไลน์ และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

3) ฝึกปฏิบัติจริงในห้อง Lab ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ สอดคล้องเทรนด์ความต้องการตลาดแรงงาน

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

126 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา

4 ปี แต่สามารถวางแผนการศึกษาให้จบได้ภายใน 3 ปี และ1.5 ปี สำหรับผู้เทียบโอนรายวิชา

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
1) ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจที่ใช้ดิจิทัลขับเคลื่อน

2) ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3)นักวิเคราะห์และออกแบบธุรกิจที่ใช้ดิจิทัลขับเคลื่อน

4) นักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

5) ผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลคอนเทนต์ 

6) นักการตลาดดิจิทัล

7) นักเขียนแอฟพิเคชั่น

8) ผู้ประกอบการและอาชีพอิสระที่ใช้ดิจิทัลขับเคลื่อน

9) รับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล